Policjanci prowadzą działania Nielat - Zespół ds. nieletnich i patologii - KPP Jarocin

Zespół ds. nieletnich i patologii

Policjanci prowadzą działania Nielat

byski_noc

 

     Nieuchronnie zbliża się koniec wakacji, a co za tym idzie, dla dzieci i młodzieży, powrót do szkoły. W związku z tym, już od niedzieli przez najbliższy tydzień jarocińscy policjanci przeprowadzą działania prewencyjne, których podstawowym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wybrykom chuligańskim oraz przestępstwom i wykroczeniom popełnianym przez nieletnich jak i popełnianym na ich szkodę.

 

 

   W dniach 28 sierpnia do 2 września br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie przeprowadzone zostaną działania prewencyjne związane z zakończeniem wakacji oraz powrotem do szkoły. Planowane przedsięwzięcie jest skierowane na przeciwdziałanie demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

     Nawet sporadyczne opuszczanie zajęć lekcyjnych nierzadko wiąże się z zażywaniem przez osoby nieletnie alkoholu i narkotyków. Wagary nie tylko powodują znaczne zaniedbania szkolne, ale przede wszystkim często stają się pierwszym etapem ucieczek z domu i przestępczości nieletnich. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wagarowanie jest przejawem demoralizacji, co wiąże się ze skierowaniem sprawy do Sądu Rodzinnego.

     Z informacji policji wynika również, że młodzież coraz częściej sięga po alkohol. Często sprzedawcy nie respektują obowiązujących w tym zakresie przepisów i sprzedają go nieletnim. Zdarza się również, że nie przestrzegają pozostałych zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    Podstawowym celem prowadzonych działań będzie:
- niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego i innych naruszeń prawa,
- reagowanie na sprzedaż alkoholu nieletnim i jego spożycie w miejscach publicznych,
- zwrócenie uwagi na grupy subkulturowych w celu niedopuszczenia do wystąpień konfrontacyjnych

    W trakcie działań policjanci będą. :

- reagować nas każdą sytuację mogącą naruszyć dobro małoletniego,

- kontrolować miejsca w , których młodzież najczęściej przebywa tj. kafejki internetowe, puby, kompleksy  handlowe, parki i skwery,
- kontrolować znane lokalne miejsca dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które  środki tego typu zażywają,
- obserwować miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu, przede wszystkim w zakresie przestrzegania przepisów o  zakazie sprzedaży i  podawania alkoholu nieletnim i jego spożywania w miejscach publicznych,