FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ - Przemoc w rodzinie - KPP Jarocin

Przemoc w rodzinie

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

JEŻELI JESTEŚ OSOB¡ POKRZYWDZON¡
PRZESTÊPSTWEM - PAMIÊTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ
BEZPŁATN¡ POMOC

    Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty -  przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

      Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

    Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl