III edycja konkursu Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei... - Przemoc w rodzinie - KPP Jarocin

Przemoc w rodzinie

III edycja konkursu Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei...

gwiazda3

 

     Ogłoszono III edycję ogólnopolskiego konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie", pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

 

 

 

      Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie" jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

     Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również psychiczną lub ekonomiczną.

     Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski.Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu.Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad, list itp.) o objętoścido 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej. Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod  wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.

     Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 23 maja 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego na lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej – data wysłania maila). Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do grona dwudziestu finalistów/finalistek konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu do 13 czerwca 2014 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu przewidywane jest na 25 czerwca 2014 r. w Sejmie RP w Warszawie. Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewidziane są również wyróżnienia specjalne przyznane przez członków jury i przez  Panią Marszałek Sejmu RP Ewę Kopacz.

     Prace nadsyłamy na adres: Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej, ul. Słowackiego 13, 97- 300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Miłość z podbitym okiem" lub  milosc.z.podbitym.okiem@gmail.com, bardzo proszę o podawanie adresu do korespondencji, może być adres e- mail lub tel. komórkowy.

Źródło: niebieskalinia.pl

 

Konkurs „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może

uratować komuś życie.”

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ___________________________________informuję, że zostałam/em zapoznana/y z warunkami udziału w konkursie „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”. Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska oraz Prezydent Miasta Radomska Anna Milczanowska.

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
oraz że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.

Niniejszym wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Organizatorów Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom Konkursu nieodpłatnej, bezterminowej
i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach
na stronach internetowych Organizatorów Konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac oraz ich powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.

Podpisanie oświadczenie jest równoznaczne z bezterminowym zrzeczeniem się autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatorów Konkursu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami – zgodnie z celami i zasadami konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie.” moich danych osobowych

__________________________________(imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika konkursu) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby organizacji i promocji konkursu teraz
i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

 

 

 

 

____________________________________________

(podpis) (miejscowość, data)

 

 

      Konkursu „Miłość z podbitym okiem?
Listy nadziei. Twoja historia mo
że uratować komuś życie”

 

Patronat Marszałka Sejmu - Pani Ewy Kopacz

 

I. Cel konkursu:

Celem konkursu “Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować Komuś życie” jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej
oraz przełamywanie tabu i stereotypów jej dotyczących, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy domowej i przedstawienie skutecznych sposobów i/lub metod wyjścia z tej przemocy. Tak jak najskuteczniejszą terapią osoby chorej na chorobę alkoholową prowadzi terapeuta - trzeźwy alkoholik, a terapię narkomana – były narkoman, tak najskuteczniejszym sposobem przekonania osoby, która znajduje się w domu, gdzie jest przemoc są indywidualne doświadczenia tych kobiet
i mężczyzn, którzy zdecydowali się zerwać z syndromem ofiary, wyrwać z zaklętego kręgu przemocy i zmienić swoje życie, a także życie swoich dzieci – by nie doświadczały traumy spowodowanej wychowywaniem w domu przemocowym. Dlatego właśnie świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie
z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również psychiczną lub ekonomiczną. Planujemy wydanie nadesłanych prac w formie „swoistego” poradnika, który posłuży jako wsparcie i zachęta dla osób, które nadal tkwią w przemocowym domu, aby podjęły trudną decyzję i opuściły swojego prześladowcę – ponieważ trzeba tak zrobić i warto tak zrobić.

 

II. Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska oraz Prezydent Miasta Radomska Anna Milczanowska. Koncepcja konkursu została opracowana
na podstawie regulaminu konkursu pt. „Miłość z podbitym okiem. Czy niebo znów będzie niebieskie?” zorganizowanego przez Ośrodek Wspierania Rodziny – Punkt Konsultacyjny
w Radomsku
. Konkurs „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” stanowi kontynuację ww. konkursu na poziomie ogólnopolskim.


III. Uczestnictwo w Konkursie

1.      Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski.

 

IV. Terminarz konkursu

1.        Uczestniczki konkursu będą poinformowane o Gali Finałowej, która odbędzie się  - 25  czerwca  2014 r.

2.        Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 czerwca 2014r.
w Warszawie w Sejmie RP w godz. 11.30  – 13.00.

 

V. Wyłanianie finalistek/finalistów i laureatek/laureatów konkursu

1. Jury

Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła konkursu w składzie:

1.      Elżbieta Radziszewska, Poseł na Sejm RP – przewodnicząca Kapituły konkursu

2.      Anna Milczanowska, Prezydent Miasta Radomska – zastępca przewodniczącej

3.      Bogdan Białek, redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”

4.      Barbara Bielicka – Malinowska, Przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska

5.      Martyna Bunda, dziennikarka, „Polityka”

6.      Dariusz Cymerman, dzielnicowy, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

7.      Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

8.      Aleksandra Klich, dziennikarka, „Gazeta Wyborcza”

9.      Magdalena Kochan, Poseł na Sejm RP,

10.  Olga Kozierowska, dziennikarka, radio PIN

11.  Agnieszka Makowska, Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, laureatka konkursu „Policjant, który mi pomógł” (2008)

12.  Karolina Malczyk - Rokicińska, Pełnomocnik Prezydenta m st. Warszawy do spraw Równego Traktowania

13.  Anna Małecka, Kierownik Działu Społecznego Polskiej Agencji Prasowej

14.  Anna Maruszeczko, dziennikarka, TVN

15.  Beata Mirska – Piworowicz, prezes Stowarzyszenia „Damy Radę”

16.  Urszula Nowakowska, prezes Centrum Praw Kobiet

17.  Michał Olszański, dziennikarz, Polskie Radio, TVP 2, laureat „Wyróżnienia Białej Wstążki”

18.  Irena Pospiszyl, prof. Patolog społeczny

19.  Anna Samusionek,  aktorka

20.  Krystyna Żytecka, prezes Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom
oraz inne osoby wskazane przez Poseł na Sejm RP Elżbietę Radziszewską. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w składzie Kapituły konkursu.

2. Kryteria oceny prac:

 

Nadesłane prace oceniane będą według następujących kryteriów:

a)     przedstawienie osobistych przeżyć związanych z doświadczaniem przemocy domowej: od 1 do 4 punktów;

b)     przedstawienie skutecznych sposobów przezwyciężenia przemocy domowej: od 1 do 4 punktów;

c)     styl pracy, język opisu: od 1 do 2 punktów;

d)     przedstawienie argumentów za wyjściem z przemocy domowej: od 1 do 4 punktów;

e)     ekspresja pracy: 1 punkt.

 

3. Ocena prac konkursowych:

a)     Każda praca jest czytana i oceniana przez członkinie/członków Kapituły konkursu.

b)     Każda osoba oceniająca pracę przyznaje za pracę od 1 do 15 punktów, kierując się wskazanymi powyżej kryteriami oceny pracy.

a)     Po zsumowaniu wyników zostaną wybrane - 3 prace – laureatki, przyznając im miejsca od 1 do 3.

b)     Członkowie/członkinie Kapituły mogą również przyznać swoje wyróżnienia wybranej pracy.

 

VI. Ogłoszenie wyników. Finał konkursu

 

a)     Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o wynikach pracy Kapituły Konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu do dnia  13  czerwca  2014 r. w Sejmie  RP

b)     Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 25 czerwca 2014 r.
w Sejmie RP  w Warszawie.

c)     Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. Na gali finałowej wręczone zostaną również wyróżnienia przyznane przez członków Kapituły
oraz nagroda specjalna przyznana przez Panią Marszałek Ewę Kopacz.

d)     Wszyscy finaliści/finalistki oraz laureaci/laureatki konkursu otrzymają nagrody
za udział w konkursie.

 

VII. Zasady korzystania i rozpowszechniania prac przez organizatorów.

a)   Z chwilą złożenia przez uczestniczki/uczestników konkursu prac
wraz z wymaganymi regulaminem oświadczeniami na Organizatorów przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe.

b)   Organizatorom przysługiwać będzie zwielokrotnianie nadesłanych prac przez ich powielanie każda znaną techniką (np. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową) w ilościach i wielkościach nakładu uzasadnionych potrzebami Organizatorów.

c)   Każda uczestniczka/uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się
na zamieszczenie jej kopii na stronach internetowych Organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych
i informacyjnych.

d)   Organizatorom przysługiwać będzie prawo do udostępniania, użytkowania
i rozpowszechniania oryginałów prac i ich kopii, nadawania drogą przewodową
i bezprzewodową, które obejmuje prawo do wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. Wprowadzanie korekty
 i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie prac lub ich fragmentów do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego.

e)   Organizatorzy będą mogli użyczać swoich praw do prac konkursowych nieodpłatnie innym osobom i instytucjom – zgodnie z zakresem i celem ich działania, w szczególności do celów poznawczych, badawczych i dydaktycznych -z wyłączeniem wykorzystywania w celach komercyjnych.

f)     Każde wykorzystanie pracy konkursowej wymaga ujawnienia nazwiska autora/autorki lub jego/jej pseudonimu w sposób zwyczajowo przyjęty.