Przemoc domowa, gdzie szukać pomocy - Przemoc w rodzinie - KPP Jarocin

Przemoc w rodzinie

Przemoc domowa, gdzie szukać pomocy

       304 razy jarocińscy policjanci wyjeżdżali na interwencje domowe w tym roku.

  W 21 przypadkach wszczęto procedurę Niebieskiej Karty.

   

Policja jest najczęściej pierwszą instytucją do której o pomoc zwracają się ofiary konfliktów rodzinnych. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy nie raz zapobiegła tragediom w rodzinie.

 

      Policja przypomina, że rozwiązywaniem kryzysów rodzinnych, małżeńskich, kryzysów jednostkowych wynikających z zaburzeń psychicznych, problemu alkoholizmu i innych uzależnień, a także związany z utratą bliskiej osoby, sytuacji żałoby, przemocy domowej zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

     Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyjmuje codziennie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia w godzinach od 8.30 -15.30.  Pomoc jest bezpłatna.

     Dyżury popołudniowe pełnią:  pełnomocnik ds. uzależnień - poniedziałki w godz. 16.00-19.00;  prawnik - poniedziałki   w godz. 15.00-19.00 i w piątki w godz. 11.00-13.00; policjant - piątki w godz. 16.00-19.00;  psycholog - wtorki  w godz. 16.00-19.00 po uzgodnieniu telefonicznym.               

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jarocin ul. Szubianki 21,

tel. 62 747 74 60

www.pcprjarocin.pl

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

   Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie jest tworzenie zintegrowanej formy pomocy osobom, rodzinie dotkniętej kryzysem. Są to przypadki przede wszystkim kryzysów rodzinnych, małżeńskich, kryzysów jednostkowych wynikających z zaburzeń psychicznych, problemu alkoholizmu i innych uzależnień, także związany z utratą bliskiej osoby, sytuacji żałoby, przemocy domowej.

   Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Podstawą pracy jest również nałożone na OIK zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praca ze sprawcą może być prowadzona w przypadku nałożeniu przez sąd na sprawce przemocy, w chwili wydania wyroku, obowiązku uczestniczenia w realizacji takiego programu.

Ośrodek Interwencji kryzysowej :
- udziela również informacji o prawach i uprawnieniach,
- zapewnia ofiarom przemocy bezpiecznego schronienia ,
- udziela poradnictwa psychologicznego ,pedagogicznego ,prawnego
- opracowuje i realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- udziela konsultacji w zakresie uzależnień
- opracowuje i realizuje program ochrony ofiar przemocy
- prowadzi grupy wsparcia dla ofiar przemocy
- pracuje z rodzinami w sytuacji kryzysu
-współpracuje z sadem policją organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie pomagania rodzinie
- tworzy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- prowadzi terapie indywidualna ,małżeńską ,rodzinną
- informuje społeczeństwo o problemach przemocy poprzez szkolenia ,ulotki, konferencje itd.
- powołuje zespoły interdyscyplinarne
-prowadzi Niebieski pokój udostępniany sądowi i Policji dla celów przesłuchań

  Ośrodek umożliwia uczestnictwo w grupach wsparcia osobom doznających przemocy, a dla dzieci organizuje zajęcia na czas pobytu kobiet-matek w grupie wsparcia. Udział w takich spotkaniach pozwala kobiecie wyjść z izolacji, w której tkwiła niekiedy przez wiele lat. Dzięki grupie wsparcia kobiety uczą się brania odpowiedzialności za siebie, uwalniają się z poczucia winy, uczą się koncentrować na sobie i na swojej zmianie wewnętrznej, nawiązują nowe znajomości, przestają czuć się osamotnione, zdobywają nowe umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki temu czuja się wolne i zdolne do podejmowania własnych decyzji, gdyż niejednokrotnie zastraszane przez partnera nie miały możliwości samodzielnie decydować o wielu sprawach.

 

    W ośrodku Interwencji kryzysowej działa zespół interdyscyplinarny, który powoływany jest w przypadku trudnej sytuacji kryzysowej Jest to grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany. Członkowie zespołu reprezentują różne instytucje ,które współpracują ściśle ze soba. Powoływanie takiego zespołu uzależnione jest od specyfiki sytuacji i zaistniałego problemu, który trzeba jak najlepiej i najszybciej rozwiązać i pomóc osobom w trudnej sytuacji. Powołanie zespołu w taki sposób wnosi pełne uczestnictwo, wiedzę, umiejętności wszystkich instytucji, które w sposób spójny i szybki podejmą odpowiednie działania na rzecz pomocy.