Uwaga zagrożenie - Narkotyki nowe zagrożenie - KPP Jarocin

Narkotyki nowe zagrożenie

Uwaga zagrożenie

Celem programu „Uwaga zagrożenia” jest profilaktyka oraz działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na zdecydowane ograniczenie popytu i podaży środków odurzających wśród nieletnich, a w szczególności:  


-  edukacja społeczeństwa mającą na celu wychwycenie wczesnych oznak zagrożenia uzależnieniem i informowanie o dostępnych formach pomocy,

-  profilaktyka zmierzająca do redukcji potencjalnych czynników prowadzących do uzależnienia jakim jest narkomania,

-  ograniczenia możliwości nakłaniania osób nieletnich do zażywania środków odurzających,

ograniczenia działalności przestępczej osób sprzedających narkotyki wśród młodzieży szkolnej,

-  wypracowanie porozumień i prowadzenie ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i kuratorami oświaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

-  zapoznanie kadry pedagogicznej z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi narkomanii, narkotyków i alkoholizmu,

-  systematyczne uaktualnianie bazy danych dotyczących narkomanii, miejsc szczególnie zagrożonych działalnością handlarzy, danych osobowych dealerów itp.


-  współpraca podmiotów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnych, zmierzających do modyfikowania stylu życia wolnego od narkotyków szczególnie wśród nieletnich i młodocianych,


-  włączenie innych pionów policyjnych w kształtowanie systemu rozpoznawania, przeciwdziałania zjawisku narkomanii i przestępczości z nią związanej.

     W gimnazjach na terenie miasta i gminy w Jarocinie prowadzone są działania pod hasłem "Zanim spróbujesz" w których uczestniczą uczniowie klas drugich, ich rodzice i nauczyciele.

      Koordynatorem i realizatorem programu jest Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie.