Turniej Klas policyjnych Województwa Wielkopolskie

Regulamin III Turnieju Klas Policyjnych woj. wielkopolskiego

 

REGULAMIN

III TURNIEJU KLAS POLICYJNYCH WOJEWóDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

IM. ASP. JANA KUBIAKA

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGóLNE 

 1. Turniej Klas Policyjnych woj. Wielkopolskiego odbywa się w Jarocinie 28 kwietnia 2016r. od godz. 10.00
 2. Organizatorami Turnieju są Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie.
 3. W Turnieju udział mogą wziąć szkoły ponadgimnazjalne z województwa wielkopolskiego, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które maja podpisana Umowę Partnerską z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
 4. Turniej im. Asp. Jana Kubiaka organizowany jest w związku z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w celu uczczenia pamięci polskich policjantów zamordowanych w Kalininie (obecnie Twer).

 

Rozdział II

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

 1. Dyrektor szkoły o której mowa w pkt 3 Rozdziału II, w terminie do 31 marca 2016 r. przesyła na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin zgłoszenie do udziału w Turnieju. Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną bądź pocztą internetową na adres agnieszka.zaworska@jarocin.policja.gov.pl.  Zgłoszenia można przesłać także faksem na nr. 62 749 82 25 z dopiskiem „Turniej”. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1.  Dodatkowych informacji udziela mł. asp. Agnieszka Zaworska tel. 62 749 82 09, kom. 605 192 962
 2. W sytuacjach losowych możliwe jest dokonanie zmiany zawodnika reprezentacji. O zmianie należy poinformować organizatora Turnieju najpóźniej na odprawie technicznej poprzedzającej rozpoczęcie rywalizacji.
 3. W Turnieju uczestniczą reprezentacje szkół składające się z:

a)       trzech zawodników (w każdej drużynie musi być minimum 1 dziewczyna)

b)       kierownika reprezentacji wyznaczonego przez dyrektora szkoły

c)       w skład reprezentacji mogą wchodzić uczniowie klas maturalnych.

4. Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy.

 

Rozdział III

ZASADY ORGANIZACJI TURNIEJU  

1. W ramach turnieju rozgrywane są następujące konkurencje:

a) test umiejętności strzeleckich za który reprezentacja może zdobyć 120 punktów

b) tor przeszkód za który reprezentacja może zdobyć 120 punktów

c) I pomoc przedmedyczna

d) rzut granatem

2. Pracami komisji sędziowskiej kieruje Sędzia Główny Turnieju.

3. Sędzia Główny Turnieju oraz członkowie komisji sędziowskich powoływani są przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie oraz spośród kadry Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

4. Zasady organizacyjne oraz sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji przedstawione zostaną podczas odprawy technicznej.

5. W uzasadnionych przypadkach Sędzia Główny Turnieju, na wniosek Sędziego konkurencji, może podjąć decyzję o zmianie zasad organizacyjnych konkurencji lub zadecydować o jej odwołaniu.

6. Wyniki poszczególnych konkurencji, w tym normy czasowe, przeliczane są jednakowo, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

 

Rozdział IV

ZASADY ORGANZIACJI POSZCZEGóLNYCH KONKURENCJI

 1. Każdy z zawodników pokonuje tor przeszkód oddzielnie.
 2. Dotknięcie płotka lekkoatletycznego nie skutkuje odjęciem punktów.
 3. Nie wykonanie prawidłowo rzutu granatem skutkuje odjęciem 3 punktów.
 4. Nie wykonanie prawidłowo rzutu piłką lekarską skutkuje odjęciem 3 punktów
 5. Przekroczenie limitu czasu (1:41:00 dla każdego uczestnika niezależnie od plci liczony jest jednakowo) skutkuje odjęciem 2 punktów za każdą przekroczoną sekundę.
 6. Nie wykonanie prawidłowo przewrotu w tył lub w przód skutkuje odjęciem 3 punktów.
 7. Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany jest w formie zadania praktycznego.
 8. Wykonanie zadania polega na oddaniu 4 strzałów przez każdego zawodnika, z wiatrówki, z odległości 10 metrów, z postawy stojącej w czasie 3 minut.
 9. Organizatorzy Turnieju zapewniają broń i amunicję.
 10. Przestrzeliny punktowane są od 0 do 10. Przestrzelina styczna z linią pola o wyższej wartości liczona jest na korzyść zawodnika.
 11. Wyniki strzelania są podawane w obecności zawodnika.
 12. I pomoc przedmedyczna wykonywana i oceniana jest zespołowo.
 13. Każda drużyna wykonuje takie same zadanie
 14. W konkurencji I pomocy oceniane są:

- zabezpieczenie miejsca wypadku

- bezpieczeństwo ratowników

- ocena stanu poszkodowanego i udzielenie pomocy

- czynności wezwania pomocy

 

Rozdział V

ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKóW TURNIEJU

 

1.          Suma punktów uzyskanych przez reprezentację w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej Turnieju.

2.          W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności decyduje miejsce zajęte w konkurencji „tor przeszkód”.

3.          Reprezentacje, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary.

4.          Spośród uczestników turnieju wyłoniona zostanie także trójka zawodników w klasyfikacji męskiej, oraz trójka zawodniczek w klasyfikacji kobiet, którzy indywidualnie uzyskają największą ilość punktów.

5.          Zawodnicy o których mowa w punkcie 4 otrzymają medale.

6.     W klasyfikacji indywidualnej oceniany jest tor przeszkód oraz strzelanie.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Dyrektorzy szkół drużyn biorących udział w Turnieju wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Informacje zawierające dane szkoły: adres, nr telefonu, e-mail służą tylko do celów związanych z organizacją Turnieju.

 

 

 

 

   

                                                                                             Zał. nr 1 do Regulaminu Turnieju

  

 

 

………………………………                                                               ………………………………..

 Pieczęć szkoły                                                                                             data

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

 

 

Pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………….

Adres szkoły: ………………………………………………………………………….

Nr telefonu szkoły:……………………….    Fax: ……………………………………

Ades e – mail szkoły:…………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE REPREZENTACJI

 

 

Imię i nazwisko kierownika reprezentacji:…………………………………………….

Tel. kontaktowy do kierownika reprezentacji: ……………………………………….

Skład reprezentacji:

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

PESEL

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

                                                               ………………………………………………….

                                                                            Pieczątka i podpis dyrektora szkoły