Turniej Klas policyjnych Województwa Wielkopolskie

Regulamin II Turnieju Klas Policyjnych

REGULAMIN

II TURNIEJU KLAS POLICYJNYCH WOJEWóDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

IM. ASP. JANA KUBIAKA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGóLNE 

 1. Turniej Klas Policyjnych woj. Wielkopolskiego odbywa się w Jarocinie 28 kwietnia 2015r. od godz. 10.00
 2. Organizatorami Turnieju są Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Jarocinie.
 3. W Turnieju udział mogą wziąć szkoły ponadgimnazjalne z województwa wielkopolskiego, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które maja podpisana Umowę Partnerską z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
 4. Turniej im. Asp. Jana Kubiaka organizowany jest w związku z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w celu uczczenia pamięci polskich policjantów zamordowanych w Kalininie (obecnie Twer).

 

Rozdział II

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

 1. Dyrektor szkoły o której mowa w pkt 3 Rozdziału II, w terminie do 31 marca 2015 r. przesyła na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań zgłoszenie do udziału w Turnieju. Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną bądź pocztą internetową na adres komunikacja.spoleczna@wielkopolska.policja.gov.pl . Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. W sytuacjach losowych możliwe jest dokonanie zmiany zawodnika reprezentacji. O zmianie należy poinformować organizatora Turnieju najpóźniej na odprawie technicznej poprzedzającej rozpoczęcie rywalizacji.
 3. W Turnieju uczestniczą reprezentacje szkół składające się z:

a)       trzech zawodników (drużyny mogą być mieszane pod względem płci w dowolnych proporcjach)

b)       kierownika reprezentacji wyznaczonego przez dyrektora szkoły

c)       w skład reprezentacji mogą wchodzić uczniowie klas maturalnych.

4. Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy.

 

Rozdział III

ZASADY ORGANIZACJI TURNIEJU

 

1. W ramach turnieju rozgrywane są następujące konkurencje:

a) test umiejętności strzeleckich

b) tor przeszkód

c) I pomoc przedmedyczna

d) rzut granatem

2. Pracami komisji sędziowskiej kieruje Sędzia Główny Turnieju.

3. Sędzia Główny Turnieju oraz członkowie komisji sędziowskich powoływani są przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie oraz spośród kadry Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

4. Zasady organizacyjne oraz sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji przedstawione zostaną podczas odprawy technicznej.

5. W uzasadnionych przypadkach Sędzia Główny Turnieju, na wniosek Sędziego konkurencji, może podjąć decyzję o zmianie zasad organizacyjnych konkurencji lub zadecydować o jej odwołaniu.

6. Wyniki poszczególnych konkurencji, w tym normy czasowe, przeliczane są jednakowo, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

 

 

Rozdział IV

ZASADY ORGANZIACJI POSZCZEGóLNYCH KONKURENCJI

 

 1. Każdy z zawodników pokonuje tor przeszkód oddzielnie.
 2. Dotknięcie płotka lekkoatletycznego nie skutkuje odjęciem punktów.
 3. Nie wykonanie prawidłowo rzutu granatem skutkuje odjęciem 3 punktów.
 4. Nie wykonanie prawidłowo rzutu piłką lekarską skutkuje odjęciem 3 punktów
 5. Przekroczenie limitu czasu skutkuje odjęciem 2 punktów za każdą przekroczoną sekundę.
 6. Nie wykonanie prawidłowo przewrotu w tył lub w przód skutkuje odjęciem 3 punktów.
 7. Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany jest w formie zadania praktycznego.
 8. Wykonanie zadania polega na oddaniu 4 strzałów przez każdego zawodnika, z wiatrówki, z odległości 10 metrów, z postawy stojącej w czasie 3 minut.
 9. Organizatorzy Turnieju zapewniają broń i amunicję.
 10. Przestrzeliny punktowane są od 0 do 10. Przestrzelina styczna z linią pola o wyższej wartości liczona jest na korzyść zawodnika.
 11. Wyniki strzelania są podawane w obecności zawodnika.
 12. I pomoc wykonywana i oceniana jest zespołowo.
 13. Każda drużyna wykonuje takie same zadanie
 14. W konkurencji I pomocy oceniane są:

- zabezpieczenie miejsca wypadku

- bezpieczeństwo ratowników

- ocena stanu poszkodowanego i udzielenie pomocy

- czynności wezwania pomocy

 

 

Rozdział V

ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKóW TURNIEJU

 

1.          Suma punktów uzyskanych przez reprezentację w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej Turnieju.

2.          W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności decyduje miejsce zajęte w konkurencji „tor przeszkód”.

3.          Reprezentacje, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają puchary.

4.          Spośród wszystkich uczestników turnieju wyłoniona zostanie także trójka zawodników, którzy indywidualnie we wszystkich konkurencjach uzyskają największą ilość punktów.

5.          Zawodnicy o których mowa w punkcie 4 otrzymają medale.

6.     W klasyfikacji indywidualnej oceniany jest tor przeszkód oraz strzelanie.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Dyrektorzy szkół drużyn biorących udział w Turnieju wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Informacje zawierające dane szkoły: adres, nr telefonu, e-mail służą tylko do celów związanych z organizacją Turnieju.

 

 

 

 

   

                                                                                             Zał. nr 1 do Regulaminu Turnieju

  

 

 

………………………………                                                               ………………………………..

 Pieczęć szkoły                                                                                             data

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

 

 

Pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………….

Adres szkoły: ………………………………………………………………………….

Nr telefonu szkoły:……………………….    Fax: ……………………………………

Ades e – mail szkoły:…………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE REPREZENTACJI

 

 

Imię i nazwisko kierownika reprezentacji:…………………………………………….

Tel. kontaktowy do kierownika reprezentacji: ……………………………………….

Skład reprezentacji:

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

PESEL

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

                                                               ………………………………………………….

                                                                            Pieczątka i podpis dyrektora szkoły